فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/

داود مهدوی‎زادگان (۱۳۴۳-) عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ علوم سیاسی است.

در بخشی از پیشگفتار کتاب آمده است:

«گرچه عنوان فقه سیاسی جدید است و در متون فقهی سابقۀ دیرینه ندارد، چنین عنوانی از آن دسته عناوینی که به همراه مُعنون خود جدید باشد، نیست. عنوان فقه سیاسی جدید است، ولی معنون آن قدیمی است. اجمالاً، فقه سیاسی به احکام مستقر میان حاکم و محکوم یا فرمانروا و فرمانبری می‎پردازد و موضوع محوری آن امام، حاکم شرع و ولی فقیه است.

مضافاً اینکه قصد ما در این تحقیق حصول تعریف جدید از فقه سیاسی است. از این رو، چون ارائۀ هرگونه تعریف از این مفهوم، در ابتدای بحث، ممکن است تغییر کند، به همین مرتکز ذهنی مخاطب بسنده می‎کنم. اما، قصد نهایی از این بحث درک یا فهم جدیدی از موضوع «دولت دینی» یا «حکومت اسلامی» است. به زعم نگارنده، بررسی جایگاه فقه سیاسی در کلیت فقه اسلامی، رهیافت مناسبی برای تأسیس مفهوم دولت دینی است. با این رهیافت ممکن است به عرصه‎های ناشناخته‎ای از فقه سیاسی رهنمون شویم که لازمۀ تحقیق در آن عرصه‎ها تعریف جدید یا درک جدیدی از دولت اسلامی است...»


۹۶/۰۸/۲۹
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.