فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/

۱ مطلب با موضوع «پروژه های تحقیقاتی و اجرایی» ثبت شده است

عنوان: دولت سازی در جمهوری اسلامی ایران

گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
قبادی خسرو (مسئول طرح)
میرترابی سید سعید (همکار طرح)
آبنیکی حسن (همکار طرح)
شاکری سید رضا (همکار طرح)
سینایی وحید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1391
۰۲ آذر ۹۶ ، ۱۰:۲۹
اندیشه تمدنی